muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

EMİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
10/G SINIFI MESLEKİ GELİŞİM DERSİ I. DÖNEM I. SINAVI


Adı Soyadı       :                                                                                         Aldığı Not : …….../………………….
Numarası         :
SORULAR

1.   Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak kuralı          B) Gelenek ve görenek
C) Görgü kuralı         D) Hukuk kuralı

2.   Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları      B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları       D) Gelenek ve görenekler

3.   Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek
B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak
D) Sözle sarkıntılık etmek

4.   Aşağıdaki tanışma kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Ast üste tanıştırılır
B) Bayan erkeğe tanıştırılır
C) Tek kişi gruba tanıştırılır
D) Küçük büyüğe tanıştırılır

5.   Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

6.   I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.

7.   Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

8.   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaç yılında insan hakları konusunda ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır?
A) 1879                  B) 1948
C) 1789                   D) 1961

9.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

10. Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler      B) Kültür
C) Görgü                             D) Töre

11. Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığına ne denir?
A) Koni                   B) Görsel keskinlik
C) Çubuk                 D) Görme

12. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı
B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı
C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım
D) Kalıtım-Çevre-Zaman

13. Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
A) Etkileşim              B) Uyarıcı
C) Kalıtım                 D) Organizma

14. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü                 B) Güdü
C) Şuur                   C) Gelişme

15. Dilin ön yanları aşağıdaki seçeneklerden hangisine duyarlıdır?
A) Tatlıya                B) Ekşiye
C) Tuzluya               D) Acıya

16. Yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda değişiklik oluşturma sürecedir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Büyüme              B) Öğrenme
C) Merak                 D) Gelişme

17. Güdüsel davranışların bir kısmının fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı, bir kısmının ise sosyal ilişkiler içinde öğrenildiği kabul edilir.

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş güdüdür?
A) Para kazanma isteği
B) Açlık hissi
C) Susuzluk hissi
D) Organizmadaki kan şekerinin düzenlenmesi

18. İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara ne denir?
A) Değer yargısı        B) Bilinç
C) Olgunlaşma          D) Kişilik

19. Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine ..... denir.

Yukarıdaki açıklamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Büyüme              B) Olgunlaşma
C) Şuur                   D) Hareket

20. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal grup    B) Kişisel grup
C) Baskı grupları        D) Toplumsal etkileşim

21. Ortak eylemin, ortak eyleme katılanlar tarafından görülen duygusal gücüne ne denir?
A) Konum                B) Etkileşim
C) Statü                  D) Rol

22. Toplum hayatını düzenleyen kuralları dikkate aldığımızda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiye bulunduğu toplumun temel kurallarına uymayı öğretir
B) Toplumun kültürünü zenginleştirir
C) Kişiler arası yazılı haberleşmeyi geliştirir
D) Toplumda insan davranışlarının gelişmesini sağlar

23. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimin duygusal yönü ile ilgili olan kavramlardan değildir?
A) Saygı                  B) Hoşgörü
C) Vicdan                D) İyi niyet

24. Aşağıdaki aile sınıflandırılmalarından hangisi otoritenin dağılımı bakımından sınıflandırma içerisinde yer alır?
A) Çekirdek aile        B) Eşitlikçi aile
C) Baba yerlilik aile     D) Ana soyluluk aile

25. Aşağıdakilerden hangisi giyinmede uyulması kurallardan değildir?
A) İş yerinde dikkat çekecek elbiseler giyilmelidir
B) Kadın ve erkek kendilerine uygun kıyafet seçmeli
C) Sökük, yırtık, ütüsüz elbise giyilmemelidir
D) Kıyafet seçen kişi yaşı, fiziki yapısı gibi hususları göz önüne almalıdır

 

Not:
1-Sınav süresi 25 dakikadır.
2-Her sorunun tek doğru cevabı vardır.
3-Her soru 4 puan değerindedir.
4-Sorular yandaki cevap anahtarına X konulması yoluyla cevaplandırılacaktır.
5-Cevap anahtarına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Cevap anahtarından sadece bir şıkkı işaretleyiniz. Birden fazla şıkkı işaretlenmiş cevaplar değerlendirilmeyecektir.
CEVAP ANAHTARI

SORU

A

B

C

D

1

 

 

X

 

2

X

 

 

 

3

 

 

 

X

4

 

X

 

 

5

 

 

X

 

6

 

 

 

X

7

 

 

 

X

8

 

 

X

 

9

 

 

 

X

10

X

 

 

 

11

 

X

 

 

12

 

 

 

X

13

 

X

 

 

14

X

 

 

 

15

 

 

X

 

16

 

X

 

 

17

X

 

 

 

18

 

 

 

X

19

 

X

 

 

20

X

 

 

 

21

 

X

 

 

22

 

 

X

 

23

 

 

X

 

24

 

X

 

 

25

X

 

 

 

 

Yanlış Cevap : …………..
Doğru Cevap : ……..……x 4 = ……….

Başarılar
Davut OYAN