muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 
ANASAYFA
MUHASEBE
      Site İçi Arama
EĞİTİM ÖĞRETİM
STAJ EĞİTİMİ
MESLEKİ EĞİTİM
MUHASEBE BÜROSU
 

Sektör türkiye sektörler 

            

 
NEFİS MUHASEBESİ
MESLEK LİSELERİ
TENEFFÜS

 

 

 

 

 

 

KOLLEKTİF ŞİRKET

 

 

Ticari bir iYletmeyi bir ticaret ünvanı altında iYletmek amacıyla gerçek kiYiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluYu Yirket alacaklılarına karYı sınırlandırılmamıY Yirkettir.

KuruluY İYlemleri:

 • Kollektif Yirket anasözleYmesi yazılı olmak zorundadır. Ana sözleYme kurucu ortaklar tarafından imzalandıktan sonra notere tasdik ettirilir. Kollektif Yirket anasözleYmesinde Yu bilgilerin yer alması gerekir:

  1. Ortakların adı ve soyadı, ikametgah adresleri, tabiiyeti;

  2. Şirketin kollektif olduYu;

  3. Şirketin ticaret ünvanı ve merkezi;

  4. Şirketin konusu;

  5. Her ortaYın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiYi para miktarı, para dıYında deYer taahhüt edilmiYse, bu deYerin ne olduYu, Yahsi emek konulacaksa bu emeYin içeriYi;

  6. Şirketi temsile yetkili kiYilerin adları,soyadları, imza yetkisinin tek kiYi de mi yoksa birden fazla kiYiye aitse, adları,soyadları.

  Yukarıdaki maddeler dıYında Yirket konusuna ve özelliYine aykırı olmamak Yartıyla anasözleYmeye ortaklar tarafından ek madde konulabilir.

   

  • Şirket kurucu ortakları, Yirket anasözleYmesini notere tasdik ettirdikten sonra, onaylı bir suretini tasdik tarihinden itibaren on beY gün içinde Yirket merkezinin bulunduYu yerdeki ticaret siciline tescil ettirmek zorundadırlar.

   

  • Bir ortaYın Yirketten borç aldıYı veya Yirket adına herhangi bir yerden tahsil ettiYi parayı, anasözleYmede aksi bir hüküm olmadıYı sürece gününde veya en kısa zamanda Yirkete verir. Şayet verilmemiYse geçen süreye isabet eden kanuni faizi ile Yirkete ödemek zorundadır.

   

  • Herhangi bir nedenle Yirket sermayesi azalması halinde, ortakların sermayeyi tamamlama zorunlulukları yoktur. Sermayeden azalan kısım, anasözleYmede aksi bir hüküm yoksa ileriki yıllarda oluYacak kar paylarından karYılanır.

   

  • Borçlara karYı sınırsız sorumluluk vardır.

  • Şirketin iflası halinde; Yirket alacaklıları alacaklarını almadıkça, ortakların Yahsi alacaklıları Yirket ten alacaklarını isteyemezler.

  • Şirketin iflası halinde ortaklar, koydukları sermaye ve iYlemekte olan faizler için iflas masasına giremezler. Ancak iYlemiY faizlerle ücretler ve Yirket lehine yaptıkları masraflar için her hangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler.

  • Kollektif Şirketlerin Sonlanması

 1. Konkordato (İcra ve İflas Kanunu m.285-m308) ile sonuçlanmıY bile olsa Yirketin iflası;
 2. Şirket sermayesinin tamamı veya üçte ikisinin kaybolması, ortaklar tarafından tamamlanmasına veya mevcut sermaye ile iYe devam edilmesine karar verilmemiY olması;
 3. Şirketin diYer bir Yirket ile birleYmesi;
 4. Tescil ve ilan kanunda gösterilen süresi içinde veya sonra yapılmamıYsa, aradan ne kadar müddet geçmiY olursa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve noter aracılıYıyla diYer ortaklara uygun bir süre için ihtarname gönderilmiY olmak Yartiyle mahkemece feshe karar verilmiY olması;
 5. Ortaklardan birininin iflası.
 6. Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih davası açabilmek için önce ortaYa noter vasıtasiyle münasip mehli havi bir protesto gönderilmek lazımdır