muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

TACİRİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI TESTİ(Metin KABASAKAL)


1. Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
a. Ticari mümessil      b. Ticari Vekil
c. Tacir( Tüccar)        d. Ticari Yardımcı
e. İşletme sahibi

2.Aşağıdakilerden hangisi tacirin haklarından değildir?
a. Ücret isteme hakkı    b. Kar payı ödeme
c. Faiz isteme hakkı      d. Hapis Hakkı
e. Bir ticaret unvanını seçmek ve kullanmak

3. Aşağıdakilerden hangisi doğumla başlayıp, ölümle biten kişiliktir?
a. İşletme kişiliği         b. Şirket kişiliği
c. Tüzel Kişi                d. Gerçek Kişi
e. Veli kişiliği

4. Ticaret ortakları(şirketler) tüzel kişiliğini ne zaman kazanır?
a. Vergi dairesine başvuru ile birlikte
b. Belediye ye başvuru ile birlikte
c. İş-kur a başvura ile birlikte
d. Ticaret siciline tescil ile birlikte
e. Fiilen mal alım satımı ile uğraştığı zaman

5. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanı hakkında doğru bir bilgidir?
a. Şirketin asıl faaliyet konusu ile ilgili olmalıdır.
b. Ortaklık konusunu ve şirketin türünü göstermesi gerekir.
c. Kendi isim, soyadından ve yapacağı eklerden ibarettir.
d. Ortaklardan birinin adının bulunması ile gerçekleşir.
e. Bulunduğu ilçenin ticaret unvanında bulunması gerekir.

6. Tutulması zorunlu olan defter ve belgeler TTK ya göre kaç yıl saklanmak zorundadır?
a. 2         b. 4           c. 5         d. 8     e. 10

7. Basiretli bir işadamı gibi hareket etmek ne demektir?
a. İçinde bulunduğu şartları ve kuralları dikkate alarak tedbirli davranmak.
b. İşine gereken titizliği göstermek.
c. Mali gücünü kontrol altında tutmamak
d. Gelir ve giderleri arasında; giderlerin fazla olmasına dikkat etmek.
e.  Haklarını ve sorumluluklarını bilmek.

8.Aşağıdaki haklardan hangisi “ alacaklıya alacağını tahsil edemediğinde, borçluya ait taşınır veya kıymetli evrakı sattırıp paraya çevirme ve bu bedel üzerinden alacağını tahsil etme hakkıdır” ifadesinin karşılığıdır
a. Ücret isteme hakkı   b. Faiz isteme hakkı
c. Basiretli bir iş adamı gibi hareket etme
d. Ticari defter ve belgeleri delil olarak kullanma
e. Hapis Hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi tacir yardımcılarından değildir?
a. Ticari Mümessil        b. Ticari Vekil
c. Acente                       d. Sorumlu Vekil
e. Ticari işler tellallığı

10. Tacir tarafından kendisine ticari işletmeyi yönetme ve temsil etme yetkisi verilmiş olan kişiye ne denir?
a. Ticari Mümessil       b. Ticari Vekil
c. Acente                       d. Sorumlu Vekil
e. Ticari işler tellallığı

 

11. Tacirin, ticari işlerinin hepsini yürütemediği durumlarda, işletmenin bazı işlemleri için temsil yetkisini verdiği kişilere ne denir?
a. Ticari Mümessil       b. Ticari Vekil
c. Acente                       d. Sorumlu Vekil
e. Ticari işler tellallığı

12. Türk Ticaret Kanunu” na göre tacirlerin sınıflandırılma şeklidir?
a. Gerçek kişi tacirler-Tüzel Kişi Tacirler
b. 1.sınıf tacirler-2.sınıf tacirler
c. Bilanço esasına göre defter tutan tacirler-işletme esasına göre defter tutan tacirler
d. Kollektif Tacirler- Komandit Tacirler
a. Yevmiye defteri               b. Defter-i Kebir
c. Envanter Defteri              d. İşletme defteri
13. Birinci sınıf tacirler hangi esasa göre defter tutarlar?
a. İşletme esasına göre   b. Tahakkuk Esası
c. Bilanço esasına göre  d. Taahhüt Esası
e. Yevmiye esasına göre

14. İkinci sınıf tacirler hangi esasa göre defter tutarlar?
a. İşletme esasına göre   b. Tahakkuk Esası
c. Bilanço esasına göre  d. Taahhüt Esası
e. Yevmiye esasına göre

15.  Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre tutulması gereken defterlerden biri değildir?
a. Yevmiye defteri               b. Defter-i Kebir
c. Envanter Defteri              d. İşletme defteri

16. Aşağıdakilerden hangisi işletme esasına göre tutulması gereken defterlerden biridir?
a. Yevmiye defteri               b. Defter-i Kebir
c. Envanter Defteri              d. İşletme defteri
e. İmalat Defteri

17. Aşağıdakilerden hangisi tacirin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
a.  Maliye               b. SSK         c. Bağ-Kur
d. İş-kur                  e. Banka

18. Aşağıdakilerden hangisi tacirin vergi dairesine karşı sorumluluklarından biri değildir?
a. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verme
b. İşe Başlamayı bildirme
c. Adres, iş ve işyeri sayısındaki değişiklikleri bildirme
d. İşi bırakmayı bildirme
e. Gerekli beyannameleri verme

19.  Aşağıdakilerden hangisi ilgili kuruma verilmesi gereken beyannamelerden biri değildir?
a. Muhtasar Beyanname     
b. KDV Beyannamesi
c. Müferrit Beyannamesi 
d. Geçici Vergi Beyannamesi
e. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

20. Aşağıdakilerden hangisi tacirin yazarkasa kullanabilmesi için alması gereken belgedir?
a. Vergi Levhası           b. Vergi Beyanı
c. Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Levha
d. Yazarkasa kullanım talimatnamesi
e. Vergi Levhası Belgesi
21. Bir işletmenin bir faaliyet dönemindeki vergi matrahını ve ödeyeceği vergisini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi Levhası           b. Vergi Beyanı
c. Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Levha
d. Yazarkasa                 e. Vergi Levhası
22. Yazarkasadan gün sonunda alınan ve bir gün içinde  yapılan satışları ve KDV yi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aylık Z Raporu         b. Günlük Z raporu
c. Kümüle Rapor          d. Mali Bellek Raporu
e. Toplam satış ve kdv raporu

23. Ticari defter ve belgeleri tasdik etmekle mükellef olan tasdik makamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vali       b. Kaymakam       c. Muhtar
d. Noter     e. Vergi Dairesi

24. Mükellefler defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara giderek vergi kimliklerini ibraz edip istedikleri belgeleri bastırabilirler.  Veya mükellefler ilgili belgeleri kırtasiyeden alıp……………..onaylatarak da kullanabilirler.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vali       b. Kaymakam       c. Muhtar
d. Noter     e. Vergi Dairesi

25. Aşağıdaki defterlerden hangisinin tasdiki VUK ya göre zorunlu değildir?
a. Yevmiye defteri        b. Defter-i Kebir
c. İşletme Defteri          d. İmalat Defteri
e. Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

26. Yeni işe başlayan tacirler defterlerini ne zaman tasdik ettirmek zorundadırlar?
a. İşe başlamadan önce
b. Defterlerini kullanacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
c. Öteden beri işe devam etmekte olan tacirler defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda(Aralık )
d. Bu defterleri kullanmaya başlamadan önceki mart ayında
e. Ocak ayı içinde

27. Vergi Usul Kanunu na göre defter tutmada uyulması gereken kurallardan biri değildir?
a. Türkçe tutma zorunluluğu
b. Defterlerin mürekkeple veya kurşun kalemle yazılacağı
c. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmemek
d. Yevmiye defteri dışındaki tüm defter ve kayıtlardaki yanlışlar, yanlış yazılan rakam veya yazının okunacak şekilde üzeri çizilerek üst veya yan tarafına doğrusu yazılarak düzeltmek
e. Çift taraflı kayıt yönteminde yanlış kayıt ters kayıtla nötr hale getirilir sonra doğru kayıt yapılır.

28. Defter ve belgeleri VUK ya göre kaç yıl saklanmak zorunludur?
a. İçinde bulunulan yıldan başlanmak üzere 5 yıl
b. İzleyen yıldan başlanmak üzere 10 yıl
c. İzleyen yıldan başlanmak üzere 5 yıl
d. İçinde bulunulan yıldan başlanmak üzere 10 yıl
e. Defter ve belgeler en az 2 yıl, en fazla 5 yıl saklanmak zorunludur.

29.TTK ya göre defterleri kaç yıl saklanmak zorunludur?
a. İçinde bulunulan yıldan başlanmak üzere 5 yıl
b. İzleyen yıldan başlanmak üzere 10 yıl
c. İzleyen yıldan başlanmak üzere 5 yıl
d. İçinde bulunulan yıldan başlanmak üzere 10 yıl
e. Defter ve belgeler en az 2 yıl, en fazla 5 yıl saklanmak zorunludur.
30. 2006 yılına ait bir fatura hangi tarihe kadar saklanması zorunludur?
a. 2011 yılının sonuna kadar
b. 2010 yılının sonuna kadar
c. 2016 yılının sonuna kadar
d. 2015 yılının sonuna kadar
e. 2017 yılının sonuna kadar

31. 2006 yılına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hangi tarihe kadar saklanması zorunludur?
a. 2011 yılının sonuna kadar
b. 2010 yılının sonuna kadar
c. 2016 yılının sonuna kadar
d. 2015 yılının sonuna kadar
e. 2017 yılının sonuna kadar

32.  Tacirler işe başlama bildirimini en geç ne zamana kadar vergi dairesine bildirmek zorundadırlar?
a. İşe başlamadan 10 gün önce
b. İşe başlamadan 30 gün önce
c. İşe başladıktan 10 gün sonra
d. İşe başladıktan 30 gün sonra
e. İşe başladığı gün

33. Tacirler işyeri ve iş değişiklikleri ile adres değişikliklerini en geç ne zamana kadar vergi dairesine bildirmek zorundadırlar?
a. Değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde
b. Değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde
c. Değişikliklerin meydana geldiği tarihten 10 gün önce
d. Değişikliğin meydana geldiği tarihten 30 gün önce
e. Değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 2 ay içinde

34.  Tacirin saklaması gereken defter ve belgelerin; deprem, su baskını ve yangın vb. nedenlerle kaybolması durumunda hangi belgeyi almak zorundadır?
a. NOTER den Zayi Vesikası
b. Asliye Hukuk Mahkemesinden Zayi Vesikası
c. Muhtarlıktan Zayi Vesikası
d. Kaymakamlıktan Zayi Vesikası
e. Valilikten Zayi Vesikası

35. İşletme tarafından verilen işe başlama bildirimini alan vergi dairesi memurları hangi işlemi yapar?
a. İşletmeye vergi keser
b. İşletmeye uyarı yapar.
c. İşletmeyi kapatır.
d. İşletmeyi yoklamaya gelir.
e. İşe başlamayı ilgili birimlere gönderir.

36. Yeni işe başlayan mükellefler işe başlama tarihinden itibaren………………..ay içinde; öteden beri işe devam edenler ise hesap dönemini takip eden yılın…………. Ayı sonuna kadar vergi levhasını vergi dairesine veya serbest muhasebeci mali müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere sırasıyla hangi rakam ve kelime getirilmelidir?
a. 2-Ocak                       b. 1-Şubat                   c. 1- Mayıs
d. 2-Mayıs                    d. 2-Şubat

 

T E S T   B İ T T  İ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ……