muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

Bilgisayarlı Muhasebe Hazırlık Testi-1 (Sevda Türkok)               

1-Bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren temel mali tabloya ne ad verilir?

a.Gelir Tablosu     b. Mizan                   c. Varlık Tablosu            d. Bilanço
2-Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar gurubunda yer almaz?

a.Kasa               b. Alınan Çekler       c. Banka Kredileri          d. Bankalar

3-İşletmenin kasasına giren ve kasasından çıkan paralar hangi hesapta izlenir?

a. Hasılatlar Hs   b. Bankalar Hs         c. Kasa Hs                     e. Nakitler Hs

4-İşletme müşterisine mal satmış, bunun karşılığında müşterisinden çek almış ise
çekler hangi hesapta izlenir?
a. Verilen Çekler    b.Bankalar                 c.Alınan Çekler                e.Satıcılar
5.  Aşağıdakilerden  hangisi yalnızca aktif hesaplardan oluşmaktadır?
a. Kasa, ticari mallar, binalar, alıcılar        b. Kasa, alınan çekler, banka kredileri,
verilen çekler       c. Bankalar, banka kredileri, alıcılar, satıcılar         d. Diğer hazır
değerler,               e. Kasa, bankalar, alınan çekler, borç senetleri
6. İşletmenin bir yıl veya en fazla bir faaliyet dönemi içinde nakde çevirmeyi planladığı varlıklar hangi grup içinde yer alır?
a. Duran Varlıklar   b.Dönen Varlıklar      c.Kıs.Vad.Yab.Kay.        d Uzun Vad. Yab.Kay                   e. Öz Kaynaklar
7. İşletmenin bir yıldan fazla süre içinde nakde çevirmeyi planladığı varlıklar hangi grup içinde yer alır?
            a. Dönen Varlıklar  b. Duran Varlıklar      c. Kıs.Vad.Yab.Kay.      d. Uzun Vad. Yab. Kay.         e. Öz Kaynaklar
8. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesapları arasında yer almaz?
            a. Kasa Hes.          b. Ticari Mallar          c. Sermaye                      d. Yurt İçi Satışlar             e. Taşıtlar Hesabı
9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
            a. Varlıklar bilançonun pasifinde yer alır    b. Kaynaklar bilançonun aktifinde yer alır.            c. Bilanço işletmenin gelir ve giderlerini gösterir            d. Dönen varlıklar bilançonun aktifinde yer alır             e. Pasif hesaplar bilançonun aktifinde yer alır.
10. İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satın aldığı malların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
            a. Mallar hesabı      b. Ticari Mallar Hesabı    c. Yurt İçi Satışlar     d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti       e. Genel Yönetim Giderleri
11. Bankalar hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
            a. Bankalara olan kredi borçlarını             b. Bankalardan alınan krediler için işletilen kredi faizlerini           c. Bankalara yapılan kredi ödeme toplam tutarını     d. Bankadaki mevcut ticari mevduatı      e. Bankadaki ticari mevduata işletilen faizleri
12. Kasa hesabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
            a. Kasa hesabı işletmeye giren ve çıkan paraların izlendiği hesaptır.
            b. Kasa hesabı aktif karakterli hesaptır.
            c. Kasa hesabı ya borç kalanı verir veya hiç kalan vermez.
            d. Kasa hesabı ya alacak kalanı verir veya hiç kalan vermez.
            e. Kasa hesabı bir varlık hesabı olup dönen varlıklar içinde yer alır.
13. İşletme açısından borçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Varlıklar             b. Kaynaklar             c.Kısa ve Uzun vadeyi yabancı kaynaklar
d. Sabit Varlıklar    e. Duran Varlıklar
14. İşletmenin bir faaliyet dönemine ilişkin gelirlerini, giderlerini, maliyetlerini, kar ve zararını ve vergisini gösteren tabloya ne ad verilir?
a. Bilanço               b. Gelir Tablosu         c. Satışların Maliyeti Tablosu     d. Kar dağıtım tablosu  e. Nakit Akım Tablosu