muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

 

SEVK İRSALİYESİ(İRSALİYE)

      

Sevk İrsaliyesi:Ticari bir malın bir yerden diYer bir yere taYınması sırasında, taYınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir. Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine baYlanması mecburiyeti getirilmiYtir. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiY olsa dahi faturada malın teslim tarihi irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.
        Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taYındıYı veya taYıttırıldıYı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taYınması veya taYıttırılması halinde alıcının, taYınan veya taYıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taYıtta bulundurulması Yarttır.
      Malın bir mükellefin birden çok iY yerleri ve Yubeleri arasında taYındıYı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diYer bir aracıya gönderildiYi hallerde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine baYlanması gerekir.
      Sevk irsaliyelerinde, fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturadaki bilgiler bulunur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiYi ayrıca belirtilir.
Ancak, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taYıması veya taYıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satıY fiYinin bulunması Yartıyla sevk irsaliyesi aranmayacaktır.
      Aynı müessesenin çeYitli Yube veya kısımlarından herbiri, ayrı ayrı irsaliye kullandıYı takdirde bu irsaliyelere, Yube veya kısım isimlerinin yazılması veya özel iYaretlerle seri ayrımı yapılması zorunludur.
      İrsaliyelerin tükenmez kalemle, daktilo veya bilgisayarla doldurularak en az bir asıl iki örnek olarak düzenlenecek ve örneklere kaçıncı örnek olduYunun matbu olarak iYaret edilmesi gerekir.
       En az üç nüsha olarak düzenlenecek sevk irsaliyesinin iki nüshası malı taYıyan taYıtta bulundurulacaktır. Yoklama ve denetim sırasında , iki nüsha da yetkili memurlara ibraz edilecektir. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiY sayılacaktır.
Yukarıdakiler dıYında irsaliye ile ilgili olarak yapılacak iYlemler aYaYıda ayrı ayrı açıklanmıYtır:

    • Alıcıların kimler olacaYı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iY yerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtasıyla mal gönderilmesi durumunda, tüm mallar için tek sevk irsaliyesi düzenlenecektir.
    • Bir iY yeri ve deposu bulunmayıp pazarları veya köyleri dolaYarak taYıtıyla mal satanlar, irsaliye düzenlemek ve taYıtta bulundurmak zorundadırlar. Bu kimselerin malın teslimi anında ise fatura ve perakende satıY fiYi düzenlemeleri gerekir.
    • Faturanın, malın tesliminden önce düzenlendiYi ve malın daha sonra sevk edildiYi durumlarda faturayı düzenleyenler, faturada malın daha sonra sevk edileceYini belirteceklerdir.
    • Numune üzerine veya tecrübe ve muayene Yartıyla satım yapılmak üzere mal gönderilmesi halinde, sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur.
    • Mükelleflerin yarı mamül veya mamül mallarına bazı iYlemler yapılmak üzere diYer mükelleflere göndermeleri ve geri getirmeleri durumunda sevk irsaliyesi, gönderen tarafından düzenlenecektir.