muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

 

BONO (Emre Muharrer Senet)

      Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari bir belgedir.

    Bonoda senet borçlusu (muhatap), senet alacaklısına (lehtara) senette gösterilen alacağı, vadesinde kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Bonoda ikili bir ilişki vardır. Bono, düzenleyen için borç, lehtar için alacak senedi niteliğindedir.

    Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bonodaki şekil şartları TTK’ nın 688. Maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

  • Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi,
  • Vade,
  • Ödeme yeri,
  • Kim ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı,
  • Senedin tanzim edildiği gün ve yer,
  • Senedi tanzim edenin imzası.

 

    Ayrıca VUK’ a göre, tarafların vergi mükellefi olması durumunda bonoda, müteselsil seri ve sıra numarası ile alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası da bulunmalıdır.

    Senedin üzerinde yazılı olan değere “nominal değer” denir. Bono, bu değere vade sonunda ulaşır ve en geç vadesini izleyen iki iş günü içinde ödenmelidir.

    Bono bedellerinin tahsili genellikle bir banka şubesi aracılığıyla yapılmaktadır. Bono, vadesinden önce herhangi bir banka şubesine tahsil için verilir. Bu ödeme şeklinde banka, borçluya bonoyu ödemesi için ihbarname göndererek bildirimde bulunur. Borçlu tarafından bono bedeli ödenince banka, bononun üzerine “Bedeli tahsil edilmiştir.” Şeklindeki bir ibareyi yazıp imzalayarak ödeyene verir. Şayet borçlu, yasal ödeme süresi içinde bono bedelini ödemezse banka, bonoyu notere göndererek borçluya protesto çektirir.

    Bonolar, genelde matbu halde düzenlenmiş olarak alınıp kullanılır. Alacaklı, bazı durumlarda borçludan kefil isteyebilir. Bu durumda, kefillerle ilgili bilgilerin ve kefillerin imzalarının da bonoda bulunması gerekir.

    Bono, ciro ve teslim yoluyla bir başkasına devredilebilir. Ciro, bir senet üzerindeki hakların başka bir kişiye kayıtsız ve şartsız devredilmesi için yapılır. Ciro eden kimseye ciranta denir. Ciro, kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılır.

    Ciro, şu şekillerden biri ile yapılabilir:

  • Ciranta, bononun arkasına sadece “Ödeyiniz.” Kelimesini yazar ve altına imzasını atar.
  • Ciranta, ciro yapacağı yapacağı kişinin adı ve soyadı (varsa ünvanı) ile “Ödeyiniz.” Kelimesini yazar ve altına imzasını atar.